Skip to content
akademia

AKADEMIA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

Institute for the Future w raporcie “Future Work Skills 2020” przygotowanym dla Instytutu Badawczego Uniwersytetu w Phoenix, wyróżnił 10 kompetencji, określanych mianem KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI.

Każda z nich jest złożona i wielowymiarowa – jej rozwój wymaga wykształcenia u siebie kombinacji kilku lub kilkunastu umiejętności oraz opanowania sztuki odpowiedniego posługiwania się nimi.

Kompetencje te można podzielić na kilka pokrewnych obszarów.

Podział ten jest odzwierciedlony w prowadzonych przez nas treningach i warsztatach, do udziału w których serdecznie zapraszamy.

MODUŁ 

Inteligencja społeczna i wrażliwość interpersonalna

akademia

O czym to jest

Moduł koncentruje się na kompetencjach wspierających budowanie dobrych relacji, samoświadomości, odkrywanie mechanizmów motywowania i empatii.

Dzięki odkrywaniu swojej inteligencji społecznej i wrażliwości emocjonalnej zaczynamy odbierać świat wielowymiarowo, umiemy rozpoznawać emocje, lepiej rozumiemy sposób myślenia i zachowania.

Prowadzone przez nas warsztaty mają na celu rozwinąć uważność na potrzeby swoje i innych poprzez poczucie kontaktu i przynależności. Wzmacniamy umiejętność komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób. Budujemy kompetencję rozpoznawania emocji własnych i otaczających nas osób oraz adekwatnego dostosowywania komunikatu (słowa), tonu głosu i gestów.

Uczymy rozpoznawania słabych i mocnych stron u siebie i innych.

MODUŁ 

Umiejętność współpracy w środowisku zróźnicowanym 

akademia

O czym to jest

Moduł koncentruje się na zagadnieniu różnorodności środowiskowej i potencjału jaki niesie dla rozwoju osobistego i organizacyjnego.

Program zakłada rozwijanie kompetencji współpracy oraz kształtowania relacji mających na celu uruchamianie potencjału wynikającego z różnic między członkami zespołu. Istotne jest dla nas, z jednej strony uwrażliwienie na kwestie związane z różnorodnością – sposobu postrzegania oraz budowania odpowiednich postaw, z drugiej praktyczne umiejętności komunikacyjne pozwalające znaleźć porozumienie. W efekcie mówimy o umiejętności odnalezienia się w każdym środowisku (np. osób w różnym wieku, o różnych umiejętnościach, z różnych dyscyplin, o różnych stylach pracy i myślenia) i wykorzystywaniu „punktów stycznych” (np. wspólne cele, priorytety, wartości). Pokazujemy, że odpowiednie podejście do różnic nie przeszkadza w budowaniu atmosfery zaangażowania i współpracy, przekładającej się na efekty podejmowanych działań.

MODUŁ 

Myślenie krytyczne i myślenie kontekstowe

akademia

O czym to jest

Moduł koncentruje się na kompetencjach związanych z wnioskowaniem i formułowaniem spostrzeżeń. Są to kompetencje nieodzowne w procesie podejmowania decyzji, a jednocześnie logiczne myślenie połączone z myśleniem kontekstowym to te elementy, które stanowią ludzką przewagę nad maszynami i nie są przez nie zastępowalne, nawet przy zastosowaniu najnowszej generacji sztucznej inteligencji.

Prowadzone przez nas warsztaty mają na celu rozwój zdolności do wychwytywania i rozumienia głębszego znaczenia oraz sensu obserwowanych zjawisk czy sytuacji oraz wypracowanie umiejętności ich interpretacji. Wymaga to zdolności do rozróżniania i filtrowania informacji pod kątem ich ważności, zdolności krytycznej oceny sytuacji, celowego selekcjonowania informacji oraz przetwarzania dużej ilości informacji w celu wnioskowania opartego na danych.

MODUŁ 

Myślenie projektowe

Myślenie nowatorskie i adaptacyjne

akademia

O czym to jest

Moduł koncentruje się na kompetencjach związanych z umiejętnościami projektowania rozwiązań i planowania działań. Są to kompetencje nieodzowne przy formułowaniu lub wybieraniu potencjalnych rozwiązań, ale także w procesie ich efektywnej realizacji. Obejmują zarówno zdolność do znajdowania kreatywnych rozwiązań, które przełamują rutynę i wychodzą poza schematy oraz umiejętność projektowania, realizowania procesu pracy i modelowania zadań pod określone rezultaty.

Rozwijamy umiejętności niekonwencjonalnego i adaptacyjnego myślenia, zdolności do reagowania w adekwatny do sytuacji sposób, w obliczu nieprzewidzianego splotu okoliczności w danej chwili. Dodatkowo kształtujemy umiejętności planowania swojej pracy i takiego projektowania otoczenia w pracy, aby było jak najbardziej sprzyjające osiąganiu rezultatów, którymi jesteśmy szczególnie zainteresowani.

MODUŁ 

Umiejętność krytycznego wykorzystania nowych mediów

akademia

O czym to jest

Moduł koncentruje się na kompetencjach związanych z umiejętnością korzystania z nowych mediów odnoszącą się do zdolności krytycznej oceny i odpowiedniego odbierania wiadomości w różnych cyfrowych kanałach medialnych. Są to kompetencje nieodzowne w dzisiejszym cyfrowym świecie, a ich definiowanie jest szerokie – po pierwsze dlatego, że nie ogranicza się do jednego medium, po drugie zakłada nie tylko bierne użytkowanie nowych mediów, ale także ich efektywne wykorzystanie i tworzenie treści.

Istotnym elementem kompetencji cyfrowych, na który również duży nacisk kładzie nasz warsztat, jest umiejętność krytycznego myślenia, czyli jasnego i racjonalnego myślenia o tym, co robić albo w co wierzyć czytając treści pochodzące z różnych cyfrowych mediów.

Kładziemy nacisk na: wypracowanie nawyku zadawania pytań zanim wyrobimy sobie opinię, odróżniania faktów od ocen, wyczulenia na manipulację, kierowania się rozumem zamiast emocjami, a także brania pod uwagę konsekwencji własnych decyzji.

Proponowane formy

realizacji

każdego z modułów

Miejsce realizacji: 

Warsztat możemy poprowadzić w dowolnym miejscu uzgodnionym z Klientem (w tym w naszej sali szkoleniowej).

 

Liczebność grupy:

Optymalna liczebność grupy: nie więcej niż 25 osób. Przy większej liczbie grupa wymaga podziału na dwie mniejsze.

Zwiastun
Program w pigułce w ramach godziny wychowawczej
Najczęstszy wybór
Całodzienny warsztat
łącznie 6 godzin lekcyjnych
warsztaty wyjazdowe
realizowane w ramach wycieczki lub zielonej szkoły
Warsztaty cykliczne
łącznie 6 godzin lekcyjnych na moduł
realizowane w trzech spotkaniach – każdy po 2 godziny lekcyjne
Odstęp pomiędzy poszczególnymi warsztatami nie powinien wynosić więcej niż 2 tygodnie.
Roczna Akademia Kompetencji
program łączący wszystkie moduły
łącznie min. 6 godzin lekcyjnych na każdy moduł
spotkania cykliczne po 2 godziny lekcyjne odbywające się raz na tydzień, przez cały rok szkolny
0
    0
    Twój koszyk
    Opróżnij KoszykWróć do sklepu